I. Vị trí, chức năng

1. Vị trí: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản toàn diện của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và quy định của Pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Chức năng

Trung tâm có chức năng cung cấp, tổ chức các hoạt động văn hóa - thông tin tổng hợp, phát hành phim, phát hành xuất bản phẩm phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phạp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật và thu nhận thông tin của quần chúng; Nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp, hình thức, hướng dẫn hoạt động văn hóa - thông tin ở cơ sở.

II. Nhiệm vụ quyền hạn

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên có các nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Về xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đề án: Tham mưu đề xuất xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển sự nghiệp dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh, trình các cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Về tổ chức bộ máy, công tác hành chính và đào tạo bồi dưỡng:

2.1. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

2.2. Công tác thi đua, tổng hợp, văn thư, lưu trữ. Theo dõi và thực hiện chế độ làm việc, Nội quy, Quy chế của đơn vị, thực hiện Quy chế văn hóa công sở. Công tác an toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ. Hỗ trợ phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ của đơn vị và ngành giao.

2.3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức của đơn vị, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình, đại lý phát hành xuất bản phẩm, các huyện, thị xã, thành phố, Nhà văn hoá, Câu lạc bộ, Đội văn nghệ, hạt nhân hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; mở các lớp năng khiếu về văn hóa nghệ thuật theo nhu cầu quần chúng nhân dân.

2.4. Tổ chức khảo sát, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp Văn hóa - Điện ảnh với các đơn vị liên quan trong phạm vi toàn quốc, quốc tế và các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giao.

3. Về Nghệ thuật quần chúng:

3.1. Khai thác sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tổ chức thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại.

3.2. Xây dựng, thành lập, phát triển hoạt động các Câu lạc bộ, Đội văn nghệ dân gian, quần chúng, hệ thống các Nhà văn hóa.

3.3.Nghiên cứu thể nghiệm mô hình mẫu về hoạt động nghiệp vụ văn hóa; Biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở của địa phương.

3.4. Tổ chức, thành lập Đoàn tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn, ngày hội,  do các cấp tổ chức nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc tỉnh Điện Biên. 

3.5. Tổ chức biên soạn tài liệu nghiệp vụ chuyên môn hướng dẫn như: Kịch bản, các hình thức tổ chức chương trình văn hóa cho các đơn vị tại cơ sở.

3.6. Tổ chức, xây dựng kế hoạch, thực hiện các hình thức tuyên truyền lưu động tổng hợp phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành, của đất nước, phục vụ nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn;

3.7. Tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng kế hoạch tuyên truyền lưu động, tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn khu vực và toàn quốc

4. Tuyên truyền Điện ảnh và Triển lãm

4.1. Tổ chức sản xuất phim tuyên truyền: Phóng sự, tài liệu, video, clip, ca nhạc. Phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất, bảo tồn phát huy các di sản văn hóa các dân tộc, tôn vinh gương điển hình tiên tiến… Lồng tiếng thuyết minh phim tiếng dân tộc, tuyên truyền, phát hành ở cơ sở, theo quy định của pháp luật về Văn hóa, Điện ảnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tỉnh. 

4.2. Tổ chức tuyên truyền: Chiếu phim phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành, đơn vị...Tổ chức chiếu phim tại Rạp; mở rộng các chương trình phối hợp với các cơ sở giáo dục, lực lượng vũ trang phục vụ cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

4.3. Tổng hợp tình hình tư tưởng quần chúng, dư luận xã hội, sản xuất ấn phẩm (tin ảnh văn hóa Điện Biên, nghiệp vụ văn hóa trao đổi với các tỉnh thành); tổ chức và sản xuất ảnh triển lãm, viết tin, bài trên các trang thông tin đại chúng, màn hình Led tuyên truyền, phổ biến phục vụ các nhiệm vụ chính trị trong tỉnh.

4.4. Tổ chức, hướng dẫn, thực hiện các loại hình tuyên truyền: pa nô, băng rôn, cờ, khẩu hiệu, sáng tác tranh cổ động (mẫu) … phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

4.5. Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh đĩa hình, phim, xuất bản phẩm và các hoạt động Văn hóa, Điện ảnh khác trên địa bàn tỉnh.

5. Về phát hành xuất bản phẩm

5.1.Tổ chức hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Phát hành các xuất bản phẩm lành mạnh, đẩy lùi xuất bản phẩm độc hại góp phần giữ vững an ninh chính trị xã hội.

5.2. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm đến các Hiệu sách, cửa hàng, đại lý phát hành của đơn vị  trên địa bàn toàn tỉnh.

5.3. Tổ chức các quầy sách lưu động tham gia phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày Lễ, Hội, Tết cổ truyền; đặc biệt là phục vụ nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

6. Về các Đội Chiếu phim lưu động

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới theo kế hoạch được giao;

- Kết hợp chiếu phim lưu động với công tác tuyên truyền tại cơ sở.

7. Về tổ chức dịch vụ và hoạt động có thu

7.1. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân để tổ chức thực hiện cung ứng các dịch vụ về văn hóa, điện ảnh, tuyên truyền, quảng cáo, xuất bản phẩm, nhằm phát triển sự nghiệp văn hóa, điện ảnh và nâng cao đời sống viên chức, người lao động.

7.2. Hợp tác, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực văn hóa, điện ảnh, phát hành xuất bản phẩm, nhằm đẩy mạnh các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật

8. Về tài chính tài sản: Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao./.

 

 

 Liên kết website
Thống kê
Thống kê: 5.636.931
Online: 48
°