Trong năm 2019, các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Mường Chà đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung phong trào trong các hội nghị triển khai công tác 6 tháng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, các sáng kiến khoa học bằng nhiều hình thức phong phú như: Lồng ghép với các cuộc họp bản, tổ dân phố, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tuyên truyền lưu động với tổng số 281 cuộc họp bản, tổ dân phố với 15.851 lượt người tham gia; treo 270 bằng zôn, khẩu hiệu, 02 cụm pa nô; 51 lượt tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động; 80 buổi thực hiện tuyên truyền lưu động; xây dựng mới 9 chương trình văn nghệ tổng hợp; 10 trang truyền hình cơ sở; 210 tin bài, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh các xã...

Nhà văn hóa bản Sa Lông 1, xã Sa Lông huyện Mường Chà

Công tác kiểm tra, đánh giá phong trào được quan tâm, chú trọng, các cơ quan thành viên BCĐ huyện kiểm tra lồng ghép với lĩnh vực được phân công phụ trách. Thông qua các hình thức, nội dung tuyên truyền đó đã có tác động tích cực trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội. Tùy vào chức năng nhiệm vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp thực hiện các nội dung của phong trào như: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội; giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng thiết chế văn hoá - thể thao ở cơ sở; đăng ký phấn đấu “Gia đình văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Khối phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”…

Sân giao lưu thể thao xã Pa Ham, huyện Mường Chà


Hưởng ứng phong trào, các xã, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn huyện duy trì tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Hiện nay, tại các địa phương duy trì hoạt động của 108 đội văn nghệ; đồng thời, tiếp tục nhân rộng các đội văn nghệ mạnh tại cơ sở, tuyển chọn diễn viên xuất sắc tham gia các cuộc thi, hội diễn của tỉnh. Trong năm 2019 tổ chức trên 360 buổi văn nghệ quần chúng tại cơ sở. Tính đến nay trên địa bàn huyện có 42 nhà tập luyện thi đấu thể thao; có 1 sân vận động, 10 sân bóng đá mini, 19 sân bóng chuyền, 12 sân cầu lông; 46 nhà văn hóa (trong đó 1 Trung tâm Hội nghị văn hóa huyện, 10 nhà văn hóa xã, 35 nhà văn hóa bản, khối phố). Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, nhà văn hóa khối, bản được duy trì có hiệu quả cơ bản đáp ứng được nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao của người dân.


Phong trào xây dựng Gia đình văn hoá được quan tâm chỉ đạo, các tiêu chí, tiêu chuẩn đã được triển khai đến từng hộ gia đình, số hộ gia đình, số bản, tổ dân phố đăng ký văn hóa ngày một tăng, năm 2019, huyện Mường Chà có 5.049/9.276 hộ gia đình (chiếm 54,4%) đạt gia đình văn hóa; 79/124 bản, khối phố (63,7%) được công nhận bản, khối phố văn hóa; 107/124 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 


Phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”gắn với xây dựng bản, tổ dân phố văn hóa có đường, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp và phát triển bền vững. 4/11xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới  chiếm 36,3% so với tổng số xã trên toàn huyện. 1/1 Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 100% kế hoạch giao. Phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ từ huyện đến các xã, thị trấn.  Duy trì 46 câu lạc bộ TDTT, trong đó có 6 câu lạc bộ người cao tuổi tham gia tập dưỡng sinh, có 2.600 gia đình được công nhận gia đình thể thao; 12.350 người luyện tập TDTT thường xuyên. 12/12 xã, thị trấn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao dân tộc trong dịp lễ, tết.

 
Phong trào gương “Người tốt, việc tốt”, “Điển hình tiên tiến” được đông đảo quần chúng tham gia hưởng ứng, toàn huyện có trên 400 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, các gương điển hình trong việc dạy tốt, học tốt, các gương về y đức, xây dựng đảng, đoàn thể, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát động thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào. Các quy ước của các bản, khối phố trên địa bàn huyện được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật và phong tục tập quán của địa phương. Tính đến nay 124/124 bản, tổ dân phố có quy ước được sửa đổi bổ sung với nội dung cụ thể: Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; vệ sinh nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đám cưới, đám tang được thực hiện theo nếp sống văn minh, các lễ hội truyền thống được bảo tồn và duy trì có 21 lễ hội trong đó 16 lễ hội dân gian; 05 lễ hội khác phù hợp với thuần phong mỹ tục của nhân dân các dân tộc trong huyện. Qua đó có thể thấy, người dân đã có ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn có chọn lọc các phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, bài trừ các yếu tố lạc hậu, cũ kỹ, từng bước hình thành nếp sống văn minh, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP trên địa bàn huyện.

Bài,ảnh: Thu Thủy

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.639.014
   Online: 4
   °