Nhằm tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiến hành hướng dẫn các địa phương, các Bộ, ban ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp. Qua đó nhằm tạo không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta; đồng thời tôn vinh lịch sử, khơi dậy và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào và tinh thần cách mạng cho các thế hệ.

Trọng tâm của công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tập trung vào một số nội dung chính như sau:

Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam DCCH; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

 

baihoccachmangthang8_20180819064129.jpg

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình
 • ngày 2/9/1945 - Ảnh: Tư liệu

Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng nhưng trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.

Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định "Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"; làm rõ thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen cũng như những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để tổ chức tuyên truyền hiệu quả các nội dung trên, đối với các địa phương cần căn cứ điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp như tổ chức các cuộc Hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, thăm quan di tích lịch sử, hoạt động đền ơn đáp nghĩa... Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng internet, xuất bản ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền cổ động mặt đường, treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, các cơ quan, đơn vị cần lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; vừa tôn vinh, lan tỏa ý nghĩa, tầm vóc thời đại của sự kiện Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khơi dậy niềm tin, niềm tự hào trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang đồng lòng, quyết liệt thực hiện./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.625.560
   Online: 35
   °