Theo Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2021, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Kế hoạch này đã nêu rõ 17 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử lần này.

1. Chậm nhất là ngày 07/2/2021 (105 ngày trước ngày bầu cử): Thành lập Uỷ ban bầu cử tỉnh, thành phố; Uỷ ban bầu cử cấp huyện, cấp xã.

- Ủy ban bầu cử cấp tỉnh có từ 21 - 31 thành viên, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

- Ủy ban bầu cử huyện có từ 11 - 15 thành viên, Ủy ban bầu cử xã có từ 9 - 11 thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

2. Chậm nhất là ngày 17/2/2021 (95 ngày trước ngày bầu cử): Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Sau Hội nghị hiệp thương, Biên bản phải được gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia.

3. Từ ngày 22/2 – 27/2 (85 - 90 ngày trước ngày bầu cử): Các địa phương gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ở địa phương mình về Hội đồng bầu cử quốc gia.

4. Chậm nhất là ngày 04/3/2021 (80 ngày trước ngày bầu cử):

- Công bố số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử được tính căn cứ theo số dân, do Hội đồng Bầu cử Quốc gia ấn định theo đề nghị của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu cử ở cấp đó ấn định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

5. Chậm nhất là ngày 14/3/2021 (70 ngày trước ngày bầu cử):

- Thành lập Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội có từ 9 - 15 thành viên để thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

- Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Ban bầu cử gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên (Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 11 - 13 thành viên; Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có 9 -11 thành viên; Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có 7 - 9 thành viên).

6. Chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021(70 ngày trước bầu cử): Kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử.

7. Chậm nhất là ngày 19/3/2021 (65 ngày trước bầu cử): Hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Sau Hội nghị hiệp thương, Biên bản phải được gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

8. Chậm nhất là ngày 03/4/2021 (50 ngày trước ngày bầu cử): Thành lập Tổ bầu cử.

- Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử đề thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân. Tổ bầu cử có từ 11 - 21 thành viên, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

- Ở đơn vị vũ trang nhân dân, được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng được thành lập mỗi một Tổ bầu cử có từ 5 - 9 thành viên, gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện chỉ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và việc kết thúc hoạt động của các tổ chức này được quy định trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

9. Chậm nhất là ngày 13/4/2021(40 ngày trước bầu cử): Niêm yết danh sách cử tri.

- Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu. Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.

- Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân.

- Danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra.

10. Chậm nhất là ngày 18/4/2021 (35 ngày trước bầu cử): Hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Sau Hội nghị hiệp thương, Biên bản phải được gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia.

11. Chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước bầu cử): Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước theo danh sách do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam và Ủy ban bầu cử ở tỉnh gửi đến.

12. Ngày 13/5/2021 (10 ngày trước bầu cử): Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

13. Ngày 22/5/2021 (trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ): Kết thúc vận động bầu cử.

Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ.

14. Ngày 23/5/2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

15. Chậm nhất là ngày 02/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp.

Ủy ban bầu cử ở tỉnh công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử ở huyện công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 

16. Chậm nhất là ngày 12/6/2021 (20 ngày sau bầu cử): Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những trúng cử Đại biểu Quốc hội.

17. Trước ngày 22/6/2021: Các địa phương tiến hành tổng kết từ sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố kết quả bầu cử.

Thùy Dương

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.639.022
   Online: 23
   °