Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 869/QĐ-BVHTTDL, giao nhiệm vụ xây dựng Đề án ban hành Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030 cho Cục Di sản văn hóa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Xây dựng Đề án ban hành Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: trangandanhthang.vn

Kế hoạch sẽ triển khai các hoạt động xây dựng Đề án ban hành Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 2030 ở các lĩnh vực di tích, phi vật thể, bảo tàng và di sản tư liệu, theo các chuyên đề với nội dung theo các lĩnh vực, cụ thể như:

Đối với lĩnh vực di tích: đầu tư lập quy hoạch đối với các di tích quốc gia đặc biệt; một số dự án tu bổ các hạng mục gốc của di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia đang đầu tư dở dang trong những năm qua; Đầu tư tu bổ các di tích cách mạng - kháng chiến quan trọng, tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Đầu tư tu bổ di tích khảo cổ tiêu biểu; Hỗ trợ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết di tích quốc gia.

Đối với lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu: Xây dựng và triển khai các Đề án, Dự án bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể, di sản tư liệu đã được UNESCO ghi danh theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với UNESCO và các di sản tiêu biểu, đặc sắc trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Lập hồ sơ khoa học ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản tư liệu đối với di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, di sản tư liệu quý cần được bảo vệ; Hoàn thành việc tổng điều tra di sản văn hoá phi vật thể, di sản tư liệu theo địa giới hành chính và theo tộc người, xây dựng danh mục kiểm kê quốc gia; Xác định danh mục và triển khai công tác sưu tầm, lưu giữ và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể, di sản tư liệu tiêu biểu quốc gia, đặc biệt quan trọng.

Đối với lĩnh vực bảo tàng: Đầu tư xây dựng một số bảo tàng công lập (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020); Đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống trưng bày và kho bảo tàng bảo tàng công lập; Triển khai các dự án chỉnh lý, nâng cấp trưng bày các bảo tàng cấp quốc gia, bảo tàng tại các vùng kinh tế trọng điểm, bảo tàng tại các địa bàn có sức thu hút khách du lịch; Thực hiện dự án kiểm kê, sưu tầm di vật, hiện vật, cổ vật quý hiếm; Thực hiện các dự án bảo quản đối với bảo vật quốc gia.

Cùng với đó là những nội dung về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho nguồn nhân lực ngành di sản văn hóa; Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tư liệu hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa…

Nguồn: BVHTTDL.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.636.893
   Online: 110
   °