Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh giới thiệu các xuất bản phẩm tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2021 được Đảng, Quốc hội, Chính phủ  xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021. Để góp phần vào thắng lợi của cuộc bầu cử, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ được quyền lợi, nghĩa vụ công dân khi tham gia bầu cử, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh trân trọng giới thiệu chùm sách luật để phục vụ họat động tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng  nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật phát hành gồm:

- Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân(hiện hành): Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2015 và thay thế Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10 và Luật số 63/2010/QH12, Luật bầu cử đại biểu HĐND số 12/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2010/QH12.

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành): Gồm 8 chương, 143 điều, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở: nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; về hoạt động của chính quyền địa phương; về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

- Luật tổ chức Quốc hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)|: Nội dung cuốn sách được nhất thể hóa từ Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Cuốn  sách cung cấp toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật gồm 4 điều, sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (đối với Luật Tổ chức Chính phủ); sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về tổ chức và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương).

Hiên nay, chùm sách luật để phục vụ công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có tại tất cả các hiệu sách của hàng trên  địa bàn toàn tỉnh.

Trân trọng giới thiệu với quý độc giả!

                                                                                           Trịnh Quỳnh

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.647.191
   Online: 2
   °