Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện Điện Biên đã có bước phát triển nhất định, chất lượng các danh hiệu văn hoá được nâng cao. Các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm gìn giữ, các quy tắc ứng xử văn hoá được hình thành từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trên địa bàn dân cư. Phong trào đã gắn kết được nhiều cuộc vận động và chương trình hành động cách mạng, phát huy vai trò tự quản của người dân gắn với vai trò chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Các chương trình, kế hoạch kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của huyện tiếp tục được lồng ghép vào các nội dung chính của phong trào, được triển khai đến tận cơ sở. Thông qua phong trào đã thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế hàng năm của địa phương. Qua đó, đã không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Pano tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa được căng treo tại các điểm dân cư

Bản Chiềng An, xã Thanh An  huyện Điện Biên có 66 hộ, 284 nhân khẩu với 2 dân tộc Kinh, Thái cùng sinh sống. Giai đoạn 2018 - 2020, Chiềng An đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu, căn cứ tình hình thực tế và bám sát  các tiêu chí theo quy định của tỉnh về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, Ban quản lý bản đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp, từ gia đình, thôn, bản, xã;  nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy; hương ước, quy ước của làng, xã được thực hiện nghiêm túc, xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiêu biểu trong việc xây dựng Gia đình, Dòng họ văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Nông dân  xã Thanh An, huyện Điện Biên áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp

 Sau 2 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay thu nhập bình quân của người dân Chiềng An đạt 40,8 triệu đồng/năm; 100% đường trục bản, đường ngõ xóm đã được bê tông hóa; 95% số hộ được sử dụng nước sạch; 100% số hộ được sử dụng điện an toàn; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt 96%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên được tổ chức; các hộ đều thực hiện tốt vệ sinh khu dân cư, có hàng rào bằng cây xanh hoặc hoa. 100% trẻ đi học đúng độ tuổi; 98% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Với kết quả đạt được, năm 2020, Bản Chiềng An đã được UBND huyện Điện Biên công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đây là 1 trong 10 thôn bản đầu tiên của huyện Điện Biên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

 Phát huy các kết quả đã đạt được, huyện Điện Biên nói chung, xã Thanh An nói riêng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; gắn việc thực hiện phong trào với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai đầy đủ và có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phong trào TDĐKXDĐSVH. Tạo sức lan toả và đi vào nhận thức của các tầng lớp nhân dân tạo ý thức tự giác, tự nguyện, tự quản của mọi tầng lớp Nhân dân khi tham gia thực hiện phong trào, góp phần hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu trong từng danh hiệu văn hoá của phong trào.

Bài, ảnh: Thu Thủy- Phạm Thọ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.647.202
   Online: 34
   °