Nhằm triển khai Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, ngày 6/5/2021, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 1303/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra các mục tiêu cụ thể như sau:

Trong lĩnh vực chính trị: Phấn đấu đạt 60% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động: Tăng tỉ lệ lao động nữ làm công hưởng lương lên 38%; Giảm tỉ lệ lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 65%; Tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27%.

Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần so với nam giới; 100% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới khi phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; 97% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới khi phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn; 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng; 70% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Trong lĩnh vực y tế: Duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức dưới 109 bé trai/ 100 bé gái sinh ra sống; Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 38.6/100.000 trẻ đẻ sống; Tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm từ 104,4 ca sinh/1.000 phụ nữ xuống 90/1.000; phấn đấu toàn tỉnh có ít nhất một cơ sở y tế cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm; Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt trên 97,5%; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 85% trở lên; Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt trên 10%; Tỷ lệ nữ thạc sỹ trong tổng số người có trình độ thạc sỹ đạt từ 50% trở lên. Tỷ lệ nữ tiến sỹ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt từ 30% trở lên.

 

Mục tiêu Tỷ lệ nữ thạc sỹ trong tổng số người có trình độ thạc sỹ đạt từ 50% trở lên 2

 

Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông: Phấn đấu đạt 60% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; 100% tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới; 100% xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở; Duy trì đạt 100% Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới hàng tháng.

Để thực hiện được những muc tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai, thực hiện, bao gồm:

Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

Thực hiện lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; lồng ghép các chỉ tiêu của Kế hoạch với các Chương trình, đề án, dự án khác đang triển khai trên địa bàn để tận dụng nguồn lực sẵn có, tối đa hóa kết quả, hiệu quả.

Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin  để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới. Hằng năm tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12).

Tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới các cấp; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kì, đánh giá tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch.

Huy động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế... trong triển khai thực hiện Kế hoạch; Đảm bảo nguồn lực để triển khai Kế hoạch đạt các chỉ tiêu đề ra.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, các tổ chức chính trị - xã hội và yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực và địa phương./.

Trúc Mai


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê
   Thống kê: 5.625.591
   Online: 86
   °